جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 toman32,500 toman32,500 toman32,500
.ir 1 toman4,000 toman4,000 toman4,000
.net 1 toman32,400 toman32,400 toman32,400
.org 1 toman32,400 toman32,400 toman32,400
.info 1 toman32,400 toman32,400 toman32,400
.in 1 toman32,400 toman32,400 toman32,400
.co.uk 1 toman45,000 toman45,000 toman45,000
.co.ir 1 toman3,000 toman3,000 toman3,000
.ac.ir 1 toman3,000 toman3,000 toman3,000
.gov.ir 1 toman3,000 toman3,000 toman3,000
.org.ir 1 toman3,000 toman3,000 toman3,000
.net.ir 1 toman3,000 toman3,000 toman3,000
.sch.ir 1 toman3,000 toman3,000 toman3,000
.id.ir 1 toman3,000 toman3,000 toman3,000
.ws 1 toman112,200 toman112,200 toman112,200
.biz 1 toman35,800 toman35,800 toman35,800
.name 1 toman35,600 toman35,600 toman35,600
.tv 1 toman92,100 toman92,100 toman92,100
.cc 1 toman72,000 toman72,000 toman72,000
.mobi 1 toman63,300 toman63,300 toman63,300
.asia 1 toman50,000 toman50,000 toman50,000
.me 1 toman93,600 toman93,600 toman93,600
.co 1 toman92,100 toman92,100 toman92,100
.mn 1 toman142,200 toman142,200 toman142,200
.bz 1 toman75,200 toman75,200 toman75,200
.pro 1 toman50,400 toman50,400 toman50,400
.us 1 toman39,800 toman39,800 toman39,800
.tel 1 toman70,400 toman70,400 toman70,400
.nl 1 toman70,000 toman70,000 toman70,000
.sc 1 toman100,000 toman100,000 toman100,000

انتخاب واحد پول:زبان:

logo-samandehi